Korporativni dokumenti

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Korporativni dokumenti ) (Narodne novine broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20)
Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/1997)
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine broj 121/13, 61/18)

Korporativni dokumenti

*naznačene dokumente možete pronaći na stranicama Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/