Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15-pročišćeni tekst, NN 94/17-pročišćeni tekst)
Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)
Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19, 128/22)
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13, 61/18)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22)

Sukladno odredbi čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) društvo GP STANORAD d.o.o. kao Naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore sa sljedećim gospodarskim subjektima:
  • SPE-ING d.o.o., Zagrebačka ulica 42A, 40000 Čakovec, OIB: 42640753303