Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Korporativni dokumenti ) (Narodne novine broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20)
Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine broj 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/1997)
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (Narodne novine broj 121/13, 61/18)

Korporativni dokumenti

*naznačene dokumente možete pronaći na stranicama Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/

Sukladno odredbi čl.20. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21) društvo GP STANORAD d.o.o. kao Tijelo javne vlasti objavljuje da ne smije stupati u poslovne odnose sa sljedećim poslovnim subjektima:
  • MAMON d.o.o., Čakovec, Augusta Šenoe 5, OIB:  38783323146
  • MATEX d.o.o., Čakovec, Cvjetna bb, OIB:  99972636273
Sukladno odredbi čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) društvo GP STANORAD d.o.o. kao Naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore sa sljedećim gospodarskim subjektima:
  • MAMON d.o.o., Čakovec, Augusta Šenoe 5, OIB:  38783323146
  • MATEX d.o.o., Čakovec, Cvjetna bb, OIB:  99972636273