O nama

Glavni motiv osnivanja Društva proizašao je iz Odluke o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu Čakovec (1997.) a koja je Odluka proizašla iz Uredbe o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu, prema kojoj Odluci jedinice lokalne samouprave na području kojim je Fond upravljao stambenim zgradama danom prestanka Fonda preuzimaju nekretnine Fonda koje se nalaze na njihovom području i preuzimaju prava i obveze s tim nekretninama. Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Čakovca od dana 31.12.1997. (na samu „staru godinu“) Društvu su povjereni od strane Grada Čakovca kao pravnog slijednika bivšeg Fonda u stambenom gospodarstvu Čakovec, poslovi upravitelja zgradama za sve stambene zgrade na području grada Čakovca. Također, Društvo je preuzelo sve pokretnine i opremu iz bivšeg Fonda u stambenom gospodarstvu Čakovec.Nadalje, Društvu je povjerena sva dokumentacija iz bivšeg Fonda koja se odnosi na područje Grada Čakovca te poslovi zaključenja ugovora o prodaji društvenih stanova na području Grada Čakovca za postupke koji su započeli a nisu dovršeni do dana 31.12.1997. te poslove zaključenja ugovora o prodaji nacionaliziranih stanova u vlasništvu Grada Čakovca sukladno odredbama Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine za vrijeme komunističke vladavine, uz to i poslove izdavanja izjava o brisanju uknjiženih založnih prava za korist Grada Čakovca, kao pravnog sljednika bivše Općine Čakovec koja se odnose na društvene i nacionalizirane stanove.