Odluka Skupštine o imenovanju direktora Društva GP Stanorad d.o.o.